• Pili.jpg

Welcome to Barangay Pili Official Website!

 

 

VISION

Ang Barangay Pili ay isang pamayanang maka-Diyos, matahimik, tuloy-tuloy sa pag-unlad, may malinis na kapaligiran at ang mga namumuno ay mahuhusay at matitino at may pagkakaisa upang maiangat ang antas ng kalusugan, turismo, agrikultura, edukasyon at kabuhayan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng napapanahong pagsasagawa at pagpapatupad ng mga plano, programa, proyekto at mga programang pangkaunlaran.

 

MISSION

Ang Barangay Pili ay sama-samang maglilingkod ng tapat, wasto, mahusay at makatarungan patungo sa isang may katiyakang pag-unlad, malinis, tahimik at patuloy na sumasaganang pamayanan.

 

 

 

 

 

Login Form